Tag Archives: Coca-Cola

Sustainable Olympics: would the Games be a Responsible Business?

It’s been about a week since the end of London 2012 – the Olympics and Paralympics.  Maybe it’s just me, but wasn’t this the first Games that had so much focus on  sustainability?  Yes, it’s hosted by UK and sustainability is a big issue there… yes, it’s 2012, and we’re just a little more concerned […]

Uncategorized Also tagged , , , , , , , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն այսօրվա լրահոսում

ԿՍՊ-ի ընդունված սահմանումներից մեկը հետևյալն է` <<ԿԱՊ-ն նկարագրում է այն, թե ինչպես են ընկերություններըգումար վաստակում, այլ ոչ այն, թե ինչպես են գումարներ ծախսում>>: Կարճ ասած` ԿՍՊ-ի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք ունեցող ցանցակած ընկերություն պետք է առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկի, որ իր գործունեության արդյունքում հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին վնաս չհասնի, կամ այդ վնասը լինի նվազագույնը տվյալ պայմաններում:

Uncategorized Also tagged , , , , Leave a comment

12 Minutes of CSR

When one thinks of Film Festivals, Corporate Citizenship is not the first thing that comes to mind, is it?  It is, if you work at the Boston College Center for Corporate Citizenship! The BCCCC (give or take a ‘C’) had organized a Corporate Citizen Film Festival in 2010 and some of the entries are really worth a watch.  I won’t post them all here, but it is worth spending 12 minutes to watch these four videos, from four different business sectors.  Note the strategic focus of each company and the thinking that has gone into some of these approaches!

Case Studies, Uncategorized Also tagged , , , , , , Leave a comment