Tag Archives: Armenia

Greenwashing – Is This A Gray Area?

One of the many fancy terms that people come across in Corporate Responsibility is “greenwashing.” I suggest looking at this page on the Greenwashing Index website as a great primer, if you’re new to the topic. This part of their explanation is definitely worth remembering – It’s greenwashing when a company or organization spends more time and […]

Uncategorized Also tagged , , , , , , , , 3 Comments

Responsible Business = Responsible Customers

I had a great experience while shopping for wine at In Vino the other day. For those who don’t know, this is a specialized wine store in Yerevan. Besides the great customer service, I got a little surprise in my bag with my bottle of wine – a little do-it-yourself alcohol test, which uses saliva to […]

Case Studies, CSR in Armenia Also tagged , , , , , , Leave a comment

Deem Cares!

This is a long overdue blog post, both because the CSR Armenia Blog has not been updated in a while and also because event in question took place about a couple of weeks ago. During Q&A sessions, I’m often asked what small businesses can do in the area of CSR and community involvement (with the […]

Case Studies, CSR in Armenia Also tagged , , , , , , , , , , Leave a comment

CSR in Tourism – Armenia is on the ball!

I had the opportunity to attend one session of the UNWTO Conference on Universal Values and Cultural Diversity in the 21st Century: How can tourism make a difference? held in Yerevan on 18 and 19 October 2012 (yes, this is fresh news from Armenia, you get some of that on this blog too :)).  The session I […]

CSR in Armenia Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , Leave a comment

Sorry _insert company name here_, this is not a CSR Report…

On a recent trip to Lebanon, I came across a magazine called Responsible Business published by CSR Lebanon.  Before I get to the specific article I want to write about today, I have to say that it was inspiring to find a magazine dedicated to CSR in a country like Lebanon, mostly because on that trip […]

CSR in Armenia Also tagged , , , , , , , , , Leave a comment

Eco-Rating of Mobile Phones – an Important Day for CSR in Armenia!

In June 2012, Orange launched the eco-rating of mobile phones in its shops in Armenia and online store.  To some extent, this was a landmark moment for Corporate Social Responsibility (CSR) in the country and here’s why.   But first things first – what is eco-rating?  To put it simply, it is a way for […]

CSR in Armenia Also tagged , , , , , , , , , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն այսօրվա լրահոսում

ԿՍՊ-ի ընդունված սահմանումներից մեկը հետևյալն է` <<ԿԱՊ-ն նկարագրում է այն, թե ինչպես են ընկերություններըգումար վաստակում, այլ ոչ այն, թե ինչպես են գումարներ ծախսում>>: Կարճ ասած` ԿՍՊ-ի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք ունեցող ցանցակած ընկերություն պետք է առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկի, որ իր գործունեության արդյունքում հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին վնաս չհասնի, կամ այդ վնասը լինի նվազագույնը տվյալ պայմաններում:

Uncategorized Also tagged , , , , Leave a comment

A word about partnerships

An increasingly common practice in the world of business and sustainability is the formation of partnerships.

Uncategorized Also tagged , , , , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն անհրաժեշտությու˚ն

ԿՍՊ-ով հետաքրքվողների մեջ կարող է հարց ծագել` իսկ ինչո˚ւ է ԿՍՊ-ն մեզ պետք: Ինչո˚ւ պետք է մասնավոր հատվածը զբաղվի այն հարցերով, որոնց լուծումը շատերս համարում ենք պետության կամ հասարակական կազմակերպությունների գործառույթը:

Introduction to CSR Coursebook Also tagged , , , Leave a comment

Understanding what CSR is and what it is not

I got a nice New Year’s gift today from VivaCell-MTS – a package of goodies, containing also a copy of the fourth edition of the company’s Corporate Responsibility report, called VivaCell-MTS to Armenia.  Thanks! I call it a CR report although, in content and style, it is very different from the reports that companies publish […]

Uncategorized Also tagged , , , , , , Leave a comment