Archive for the Category: Uncategorized

Greenwashing – Is This A Gray Area?

One of the many fancy terms that people come across in Corporate Responsibility is “greenwashing.” I suggest looking at this page on the Greenwashing Index website as a great primer, if you’re new to the topic. This part of their explanation is definitely worth remembering – It’s greenwashing when a company or organization spends more time and […]

Tagged , , , , , , , , , 3 Comments

Aaaand, we’re back (again!)

After another long hiatus (from the blog, not CSR in Armenia), it is time to post again about everything relevant to Corporate Responsibility, especially things going on here in Armenia! New posts coming soon!

Leave a comment

Sustainable Olympics: would the Games be a Responsible Business?

It’s been about a week since the end of London 2012 – the Olympics and Paralympics.  Maybe it’s just me, but wasn’t this the first Games that had so much focus on  sustainability?  Yes, it’s hosted by UK and sustainability is a big issue there… yes, it’s 2012, and we’re just a little more concerned […]

Tagged , , , , , , , , , Leave a comment

CSR Armenia returns… again!

It’s been more than 10 months since my last post, which is close criminal… No specific commitments (didn’t work last time) but I will do my best to update more frequently.  Thanks for visiting!

Leave a comment

A brilliant CSR initiative from eBay – the eBay box!

This is truly an excellent initiative.  Think about it – eBay is a huge name and is responsible for thousands of boxes being shipped from one end of the globe to the other, on a daily basis.  This is an important issue in their value chain and the company’s team has come up with an […]

Also posted in Case Studies Tagged , , , , , Leave a comment

CSR Armenia is back!

Hi everyone, After a long break of more than 6 months, CSR Armenia is back.  I’m struggling with whether or not I should commit to a specific frequency of updates (obviously, that didn’t work the last time I did it…), but at the moment I hope to be able to bring something new to my […]

Leave a comment

PRNews CSR Awards

I’ve got together some material that I will be publishing in the posts to come, but one thing I wanted to bring to you while it is still ‘fresh’ is a summary of the results of the PR News Corporate Social Responsibility awards.

Tagged , , , Leave a comment

New opportunity from CSR International

CSR International offers internship opportunity

Tagged , Leave a comment

Where’s the evidence that CSR works? Here!

For those of you out there who are skeptical about the importance of CSR and need research findings to convince you, the Network for Business Sustainability has published a list of the Top 10 CSR Research Findings of 2010.

Tagged , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն այսօրվա լրահոսում

ԿՍՊ-ի ընդունված սահմանումներից մեկը հետևյալն է` <<ԿԱՊ-ն նկարագրում է այն, թե ինչպես են ընկերություններըգումար վաստակում, այլ ոչ այն, թե ինչպես են գումարներ ծախսում>>: Կարճ ասած` ԿՍՊ-ի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք ունեցող ցանցակած ընկերություն պետք է առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկի, որ իր գործունեության արդյունքում հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին վնաս չհասնի, կամ այդ վնասը լինի նվազագույնը տվյալ պայմաններում:

Tagged , , , , , Leave a comment