About

Նազարեթ Սեֆերյանը ծնվել է 1980թ.  Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում: Միացյալ թագավորության Քեմբրիջի համալսարանում անցնելով ԿՍՊ հատուկ ուսումնական հետբուհական ծրագիր` արդեն մի քանի տարի է այս ոլորտում ակտիվ գործունեություն է վարում Հայաստանում` նպաստելու ԿՍՊ գաղափարի զարգացմանն ու տարածմանը: Աշխատելով Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակում` 2008թ.-ից մինչև 2011 թ.-ի փետրվար ներգրավված է  եղել Հայաստանում գործող ԿՍՊ աշխատանքային խմբի մեջ:  2011 թ.-ի փետրվարից նա աշխատում է Orange Արմենիա ընկերությունում որպես ԿՍՊ և բարեգործության փորձագետ:

Nazareth Seferian was born in 1980 in Montreal, Canada.  He holds a Post Graduate Certificate in Sustainable Business from the University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership and has been actively promoting CSR in Armenia for a number of years.  As Programmes Manager at the British Council Armenia office from 2008 to February 2011, he was part of the CSR Working Group in the country.  He worked as CSR and Philanthropy Expert at Orange Armenia from February 2011 to December 2014 and is currently a freelance consultant.

 nseferian@csrarmenia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>