Monthly Archives: January 2011

Book Review: Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly

In Corporate Social Responsibility: the Good, the Bad and the Ugly, the author does not shy away from a comprehensive criticism of the concept of CSR, saying that ‘the corporation, in its current form, is an inappropriate agent for social change.’

Book Reviews Tagged , , , Leave a comment

New opportunity from CSR International

CSR International offers internship opportunity

Uncategorized Tagged , Leave a comment

Where’s the evidence that CSR works? Here!

For those of you out there who are skeptical about the importance of CSR and need research findings to convince you, the Network for Business Sustainability has published a list of the Top 10 CSR Research Findings of 2010.

Uncategorized Tagged , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն այսօրվա լրահոսում

ԿՍՊ-ի ընդունված սահմանումներից մեկը հետևյալն է` <<ԿԱՊ-ն նկարագրում է այն, թե ինչպես են ընկերություններըգումար վաստակում, այլ ոչ այն, թե ինչպես են գումարներ ծախսում>>: Կարճ ասած` ԿՍՊ-ի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք ունեցող ցանցակած ընկերություն պետք է առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկի, որ իր գործունեության արդյունքում հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին վնաս չհասնի, կամ այդ վնասը լինի նվազագույնը տվյալ պայմաններում:

Uncategorized Tagged , , , , , Leave a comment

A word about partnerships

An increasingly common practice in the world of business and sustainability is the formation of partnerships.

Uncategorized Tagged , , , , , , Leave a comment

12 Minutes of CSR

When one thinks of Film Festivals, Corporate Citizenship is not the first thing that comes to mind, is it?  It is, if you work at the Boston College Center for Corporate Citizenship! The BCCCC (give or take a ‘C’) had organized a Corporate Citizen Film Festival in 2010 and some of the entries are really worth a watch.  I won’t post them all here, but it is worth spending 12 minutes to watch these four videos, from four different business sectors.  Note the strategic focus of each company and the thinking that has gone into some of these approaches!

Case Studies, Uncategorized Tagged , , , , , , , Leave a comment

ԿՍՊ-ն անհրաժեշտությու˚ն

ԿՍՊ-ով հետաքրքվողների մեջ կարող է հարց ծագել` իսկ ինչո˚ւ է ԿՍՊ-ն մեզ պետք: Ինչո˚ւ պետք է մասնավոր հատվածը զբաղվի այն հարցերով, որոնց լուծումը շատերս համարում ենք պետության կամ հասարակական կազմակերպությունների գործառույթը:

Introduction to CSR Coursebook Tagged , , , , Leave a comment

Understanding what CSR is and what it is not

I got a nice New Year’s gift today from VivaCell-MTS – a package of goodies, containing also a copy of the fourth edition of the company’s Corporate Responsibility report, called VivaCell-MTS to Armenia.  Thanks! I call it a CR report although, in content and style, it is very different from the reports that companies publish […]

Uncategorized Tagged , , , , , , , Leave a comment

The Responsibility Revolution: Book Review and Video Intro

The Responsibility Revolution by Jeffrey Hollender & Bill Breen is one of many books on sustainable business and CSR out there.  In the video below, Jeffrey Hollender talks about CSR and the book.  I have followed this by republishing part of a review of this book, written by Wayne Visser, Founder and Director of CSR […]

Book Reviews Tagged , , , Leave a comment

Բարեգործություն և ԿՍՊ. ի˚նչ տարբերություն

Արտասահմանյան գրականության մեջ և մասնագետների շրջանում երկար ժամանակ բանավեճեր էին ծավալվում այս երկու հասկացությունների տարբերությունները պարզելու նպատակով, և շատերը շարունակում են ենթադրել, որ ԿՍՊ-ն նույն բարեգործությունն է: Հայաստանում նույնպես, որպես ԿՍՊ-ի օրինակներ, հաճախ ներկայացվում են միջոցառումներ կամ նախաձեռնություններ, որոնք զուտ բարեգործական բնույթ ունեն: Հարկ է նշել, որ երկուսն էլ շատ կարևոր են և խրախուսելի. մասնավոր […]

Introduction to CSR Coursebook Tagged , , , Leave a comment